Mateřská škola Kostelec u Křížků
Mateřská škola Kostelec u Křížků

KONTAKT

MŠ Kostelec u Křížků,
Kostelec u Křížků 54,
251 68 Kamenice

Ředitelka: 774 462 140 
Koťátka: 774 462 141
Štěňátka: 774 462 142

Školní vzdělávací program

(úplné znění ŠVP je k nahlédnutí v šatnách MŠ)

Charakteristika školního vzdělávacího programu

„Okna poznání dokořán“

Filozofií naší mateřské školy je navázat na rodinnou výchovu a vhodně ji doplňovat, rozvíjet osobnost každého dítěte, podporovat proces socializace, vyrovnávat případné nerovnoměrnosti ve vývoji a umožnit předškolním dětem úspěšný start v základní škole.
Děti opouštějí bezpečný rodinný kruh a zajímají se více o své okolí. Vstupem do mateřské školy se dostávají do „jiného světa“ než znaly doposud. Čeká je setkávání s novými lidmi, seznamování s kolektivem dětí, dětská přátelství, nové podněty a zážitky. Chceme dát dětem prostor a možnost se co nejoptimálněji rozvíjet, pomáhat jim uspokojit jejich zvídavost a zájem o vše nové. Obrazně jim „Otevřít okna poznávání sebe i světa okolo nich“ a motivovat je k zájmu o další vzdělávání.
Chceme být „venkovskou mateřinkou“ v tom nejlepším slova smyslu.. K tomu může velkou měrou přispět i to, že jsme školou malou, kde se všichni dobře znají a kde je možné vytvořit komornější prostředí a věnovat se dětem více individuálně. Věnujeme pozornost atmosféře školy, vztahům mezi rodiči a zaměstnanci, mezi dětmi navzájem i mezi pracovníky školy. Vzhledem k tomu, že jsme nové zařízení, bez dlouhodobých tradic a pracovní kolektiv spolupracuje krátkou dobu, stále ještě budeme pracovat na profilaci školy, zaměření tříd a na vytváření školních tradic. Je to proces dlouhodobý, jehož výsledky se odrazí až v dalším ŠVP pro příští roky.
ŠVP jsme se snažili vytvořit dle našich podmínek a možností v souladu s RVP PV . Vycházeli jsme z analýzy předchozího ŠVP, zkušeností z předchozích škol, ve kterých jsme působili, ze studia literatury a na základě vlastních zkušeností. Do vzdělávacího obsahu byly zařazeny Konkretizované očekávané výstupy RVP PV ( MŠMT 2012).

Vzdělávací obsah

Vzdělávací obsah je totožný pro obě třídy a je uspořádán do osmi integrovaných bloků (zkratka IB) s podtématy, které zasahují různou měrou do všech vzdělávacích oblastí (Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět). Obsah je zpracován jen obecně, formou očekávaných výstupů a jsou nově zařazeny i konkrétní očekávané výstupy (materiál MŠMT 2012). Konkrétní cíle a vzdělávací nabídku si budou plánovat učitelky v třídních vzdělávacích programech (TVP). Obsah není rozpracován na měsíce, jedno téma bude námětem činností na 1 týden. Od roku 2020 zařazujeme do vzdělávacího programu pro předškoláky také systematický trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina. Mimoškolní akce (divadla, výlety, exkurze…atd.) budou plánovány tak, aby, pokud možno, svým obsahem a časovému zařazení odpovídaly tématu týdne nebo alespoň integrovanému bloku.

1. Ahoj školko!

 • Naše třída, naše škola
 • Moji noví kamarádi
 • Já a moje rodina
 • Doprava, bezpečně do školy

2. Barevný podzim

 • Podzimní příroda a počasí
 • Dary přírody
 • Máme rádi zvířata - na poli a v lese
 • To je zlaté posvícení
 • Dušičky, hallowen
 • To jsem já a chci žít zdravě

3. Kouzelný vánoční čas

 • Advent
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční nadělování
 • Vánoční besídka

4. Zima je tu, děti

 • Má oblíbená hračka, hračky našich babiček
 • Zimní počasí, zimní příroda
 • Zimní sporty
 • Péče o zdraví v zimě
 • Brzy budu školák – příprava na zápis do ZŠ (II. třída)
 • Masopust, karneval

5. Svět pohádek a příběhů

 • Moje oblíbená kniha
 • Návštěva knihovny
 • Hrajeme divadlo, návštěva divadla

6. Nastává jaro

 • Jarní počasí a příroda
 • Velikonoce ve školce
 • Domácí zvířata - mláďata
 • Jak jsme přišli na svět
 • Svátek matek
 • Čarodějnice

7. Poznáváme svět

 • Moje vesnice, moje město
 • Práce lidí
 • Cestujeme, chodíme na výlety
 • Cizokrajná zvířata
 • Země naše planeta
 • MDD. Lidé (děti) – jsme všichni stejní?

8. Těšíme se na prázdniny

 • Letní příroda a počasí
 • Co se děje v trávě
 • Vím si rady
 • Závěrečná besídka, rozloučení s předškoláky

Integrovaný blok: Ahoj školko!

Charakteristika IB: Zvyknout si na nové prostředí, na režim školy. Orientovat se v prostorách školy, zahrady, v okolí MŠ (poučení o bezpečnosti při pobytu ve třídě, na zahradě, na dětském hřišti i na vycházce). Učit se komunikovat s dospělými i dětmi, reagovat na pokyny, učit se znát a dodržovat základní pravidla společenského chování. Rozvíjet svou samostatnost při sebeobslužných činnostech. Navazovat dětská přátelství, učit se spolupracovat při hrách i dalších činnostech. Seznamovat se se základními pravidly silničního provozu.

Téma
 • Naše třída, naše škola
 • Moji noví kamarádi
 • Já a moje rodina
 • Doprava, bezpečně do školy
Obsah

Očekávané výstupy - Konkretizované výstupy – Učit se:

 • zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (pohybovat se bezpečně ve skupině dětí, běhat skákat, udržovat rovnováhu na jedné noze, otočit se čelem vzad bez ztráty rovnováhy a orientace,)
 • vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru (přizpůsobit či provést jednoduchý pohyb podle vzoru či pokynů)
 • zvládnout sebeobsluhu (samostatně se oblékat, svlékat, obouvat, zapnout knoflíky, zipy, zavázat tkaničky)
 • uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky při stolování a hygieně (pečovat o osobní hygienu, používat toaletní papír a splachovací zařízení, mýt si a utírat ruce, umět používat kapesník, samostatně jíst, používat příbor, nalít si nápoj popř. polévku, používat ubrousek)
 • zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, udržovat pořádek, uklidit po sobě)
 • pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno (znát většinu slov a výrazů běžně používaných v prostředí dítěte, jména známých předmětů, znát jména svých kamarádů, učitelek, svou značku, sdělit svoje jméno a příjmení, adresu, jméno sourozenců)
 • porozumět slyšenému (pokyny, četba pohádek, správně reagovat na světelné a akustické signály)
 • záměrně se soustředit a udržet pozornost (soustředěně poslouchat pohádku, hudební skladbu, divadelní hru a následně je reprodukovat, nenechat se vyrušit – neodbíhat od činnosti, pracovat v klidu)
 • rozlišovat některé obrazné symboly (pochopit význam piktogramu, znát význam elementárních dopravních značek a označení nebezpečí, poznat napsané své jméno) a porozumět jejich významu a funkci
 • chápat prostorové pojmy (na, u, vedle, před, vpravo, vlevo, nahoře, dole, uprostřed, mezi, za, vedle, mezi, daleko, dopředu, dozadu, nahoru, dolů) a těchto pojmů běžně užívat
 • chápat elementární časové pojmy (orientovat se v časových údajích v rámci dne – dopoledne, poledne, odpoledne,rozlišovat základní časové údaje , uvědomit si plynutí v čase - teď, dnes, ráno, včera, večer, zítra, dny v týdnu)
 • chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a dle potřeby je využívat (rozpoznat geometrické tvary – čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník, rozumět a používat základní pojmy označující velikost – malý, velký, větší, menší, nejmenší, největší, dlouhý, krátký, vysoký, nízký, stejný)
 • vnímat, že svět má svůj řád (chápat základní pravidla chování pro chodce)
 • pochopit, že každý má ve společenství svou roli, podle které je třeba se chovat      ( orientovat se v rolích a pravidlech různých společenských skupin – rodina, třída, herní skupina, pochopit funkci rodiny a jejích členů)
 • uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je (obhajovat svoje potřeby, svůj postoj či přání, přijímat také názor druhého, dohodnout se na kompromisním řešení, všímat si, co si druhý přeje či potřebuje – dělit se s druhým dítětem o hračky, pomůcky, pamlsky, podělit se sním o činnost, počkat, vystřídat se))
 • odloučit se od rodičů a blízkých na určitou dobu, být aktivní i bez jejich podpory (přijímat pobyt v MŠ jako běžnou součást života, vědět, že rodiče chodí do zaměstnání a děti do školy)
 • navazovat kontakty s dospělým (spolupracovat s dospělým, respektovat ho, komunikovat s dospělým vhodným způsobem, obracet se na dospělého o pomoc, radu, rozlišovat vhodnost oslovování tykán i vykání)
 • přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem (vyprávět, povídat, poslouchat, naslouchat druhému, chápat a respektovat názory jiného dítěte, domlouvat se, vyjednávat)
 • utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy chovat (umět ve styku s dětmi i dospělými pozdravit, poprosit, poděkovat, rozloučit se, vyslechnout sdělení, střídat se v komunikaci, dodržovat společně dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití v mateřské škole a na veřejnosti – dopravní pravidla)
 • orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (orientovat se ve školním prostředí, vyznat se v blízkém okolí, vědět, co se v blízkém okolí nachází)
 • mít povědomí o některých způsobech ochrany zdraví a bezpečí (znát a dodržovat základní pravidla chování na chodníku a na ulici, dávat pozor při přecházení, rozumět světelné signalizaci)
 • Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina (dále jen Elkonin) pro předškoláky - Slabiková struktura slova: seznámení s Hláskářem, dělení slov na slabiky, slabikové schéma slova, představa krátké a dlouhé slabiky, zápis schémat slov a krátkými a dlouhými slabikami.

Integrovaný blok: Barevný podzim

Charakteristika IB: Vnímat a učit se pozorovat přírodu a její projevy. Učit se pečovat o okolní životní prostředí (hračky, odpad, rostliny, chránit živé tvory…atd.) Sběr kaštanů a žaludů pro zvířata v oboře. Seznámit se s plodinami i zvířaty i různými druhy práce na poli i na zahradě. Seznámit se s různými druhy pojímání Svátku zemřelých v Čechách i zahraničí. Vnímat životní etapy člověka (dětství, dospělost, stáří). Rozlišovat pojem zdraví – nemoc. Co člověku škodí a co prospívá. Učit se znát svoje tělo.

Téma
 • Podzimní příroda a počasí
 • Dary přírody
 • Máme rádi zvířata - zvířata na poli a v lese
 • To je zlaté posvícení
 • Dušičky, hallowen
 • To jsem já a chci žít zdravě
Obsah

Očekávané výstupy - Konkretizované výstupy – Učit se:

 • zachovávat správné držení těla (postavit se zpříma a udržet správné držení těla po dobu vnější kontroly, vyrovnávat svalové dysbalance v běžném pohybu)
 • zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (pohybovat se koordinovaně a jistě, a to i v různém přírodním terénu – v lese, na písku, na zahradě)
 • vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru
 • dodržovat pravidla her a jiných činností
 • vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (rozlišit zvuky a známé melodie, rozlišit a napodobit rytmus, rozlišit známé chutě a vůně i zápachy – slané, sladké, kyselé, hořké, vůni koření , pochutin, rozlišit hmatem vlastnosti předmětu – strukturu, tvar, materiál, počet, velikost, rozlišit základní barvy, barvy složené, odstíny)
 • pojmenovat části těla a některé orgány, znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím , pohybem a sportem (pojmenovat viditelné části těla včetně dílčích částí – rameno, koleno, loket, zápěstí, pojmenovat některé vnitřní orgány – srdce, plíce, mozek, žaludek)
 • rozlišovat, co zdraví prospívá a co mu škodí (znát základní zásady zdravého životního stylu, o pozitivních účincích pohybu a sportu, hygieny, zdravé výživy, činnosti a odpočinku, pobytu v přírodě, otužování a o faktorech poškozujících zdraví včetně návykových látek)
 • částečně se orientovat v čase (rozlišovat roční období a jejich typické znaky)
 • vyjadřovat samostatně myšlenky, nápady, pocity…atd. ve vhodně zformulovaných větách (používat jednoduchá souvětí, vyjádřit myšlenku, nápad, mínění, popsat situaci, událost, vyjádřit svoje pocity, prožitky)
 • naučit se nazpaměť krátké texty, záměrně si zapamatovat a vybavit (zapamatovat si krátké říkanky, rozpočitadla, jednoduché básničky, písničky a reprodukovat je, přijmout jednoduchou dramatickou úlohu)
 • chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a dle potřeby je využívat (orientovat se v číselné řadě 1-10, vyjmenovat ji, porovnat více-méně-stejně, chápat číslo jako počet prvků, posoudit početnost dvou souborů a určit počet do 6 – o kolik je více, o kolik je méně, kde je stejně, chápat, že číslovka 5 označuje počet prvků)
 • prožívat a dětským způsobem projevovat co cítí, snažit se ovládat své afektivní chování (odložit splnění osobních přání na pozdější dobu, odhadnout na co stačí, uvědomovat si, co neumí a co se chce naučit – vyhledávat příležitosti, umět požádat o pomoc, přijmout povinnost soustředit se na činnost a samostatně ji dokončit, přijímat pokyny, přiměřeně reagovat ne známých situacích, umět se zklidnit, ovládnout se, potlačit projev agrese)
 • zachytit a vyjádřit své prožitky (umět to, co prožívá vyjádřit slovně, výtvarně, pohybově, mimikou – zážitky jednotlivě či v časové posloupnosti jako výtvarné vyprávění, komentovat obrázky, vyjádřit se pomocí hudby, hudebně pohybovou a dramatickou improvizací)
 • vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (tvořivě využívat přírodní a ostatní materiály při pracovních a výtvarných činnostech, experimentovat s materiály, poznávat a využívat výrazové možnosti – vytvářet různé plošné a prostorové útvary, mísit barvy, zkoumat různé účinky suchých a vlhkých podkladů, vytvořit koláž, smíchat barvy, zapouštět barvy do klovatiny…atd.)
 • prožívat radost ze zvládnutého a poznaného (zacházet s předměty digitální technologie, využívat nejzákladnější funkce počítače – zapnout, vypnout, práce s myší, Bot včelkou, jednoduchou klávesnicí)
 • všímat si změn a dění v nejbližším okolí  (zajímat se , co se v okolí děje, všímat si změn v přírodě, proměny komentovat, přizpůsobit oblečení – rozlišení pocitu chladu a tepla)
 • pomáhat pečovat o okolní životní prostředí - výzdoba školy, péče o zahradu, péče o zvěř – sběr žaludů a kaštanů (starat se o rostliny, zvládat drobné úklidové práce, chránit přírodu v okolí, živé tvory)
 • chápat elementární časové pojmy (běh života)
 • vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný (mít poznatky o zvycích a tradicích kraje, přijmout tradici oslav – posvícení, Dušičky, oslavy narozenin a svátků dětí)
 • mít povědomí o širším společenském prostředí - 28. říjen (mít poznatky o své zemi, znát název státu, státní vlajku, hymnu, prezidenta, hlavní město, významné svátky a události)
 • vnímat umělecké a kulturní podněty, hodnotit svoje zážitky (pozorně poslouchat a sledovat se zájmem uměleckou produkci, vyjádřit a zhodnotit prožitky – co se líbilo, co se nelíbilo, co a proč zaujalo, co bylo zajímavé, překvapivé, podnětné, v kulturních místech respektovat dohodnutá pravidla a nerušit ostatní při vnímání umění)
 • osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi (zvládat běžné činnosti, požadavky i jednoduché praktické situace, které se v mateřské škole opakují, rozumět běžným okolnostem, dějům jevům a situacím, s nimiž se běžně dítě setkává – rozumět tomu, co se ve známém prostředí děje)
 • vyjádřit svůj souhlas, umět říci ne v konkrétní situaci (samostatně se rozhodovat, co udělat, jak se zachovat, i o tom, co neudělat, co odmítnout, čeho se nezúčastnit)
 • uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, učit se přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou (porozumět běžným projevům emocí a nálad – vnímat, že je jiné dítě smutné, zklamané nebo něčím nadšené, nepříjemný kontakt a komunikaci dokázat odmítnout, bránit se projevům násilí jiného dítěte – nenechat si ubližovat, nenechat se šidit, bránit se posmívání, ohradit se proti tomu, uvědomit si vztahy mezi lidmi – kamarádství, vztahy mezi pohlavími, ústa ke stáří)
 • Elkonin: opakování slabikové struktury slova. Hlásková struktura slova: určování první hlásky ve slově, porovnávání prvních hlásek ve slovech, určování poslední hlásky ve slově, syntéza slova.

Integrovaný blok: Kouzelný vánoční čas

Charakteristika IB: Seznamovat se s lidovými tradicemi a zvyky. Zapojit se a spolupracovat s ostatními dětmi při přípravě vánoční besídky. Zažít pocit sounáležitosti s rodinou, s třídním kolektivem. Překonávat ostych a vyjadřovat své pocity. Učit se dárky nejen přijímat, ale i vytvářet a dávat.

Téma
 • Advent
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční nadělování
 • Vánoční besídka, vánoční nadílka
Obsah

Očekávané výstupy - Konkretizované výstupy – Učit se:

 • koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla (zvládat nižší překážky, zvládat různé druhy lezení, užívat různé náčiní a nářadí)
 • ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem (doprovázet pohyb zpěvem např. při pohybových hrách, při chůzi, při rytmických činnostech)ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (upřednostňovat užívání pravé či levé ruky při kreslení a jiných činnostech, tužku držet správně – dvěma prsty, třetí podložený s uvolněným zápěstím, kreslit, malovat, modelovat, stříhat, lepit, zacházet správně s rytmickými hudebními nástroji)
 • správně vyslovovat, ovládat dech, tempo, intonaci řeči (vyslovovat všechny hlásky správně, mluvit zřetelně a gramaticky správně, v přiměřeném tempu, ovládat sílu a intonaci hlasu)
 • zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných činností, dovedností a technik (zobrazovat objekty reálné i fantazijní různými výtvarnými výrazovými prostředky – kresbou, malbou, plošným a prostorovým vytvářením z různých materiálů)
 • vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální (vyjadřovat se zpěvem, hrou na jednoduché rytmické či hudební nástroje, hudebně pohybovou činností)
 • záměrně se soustředit a udržet pozornost (zapamatovat si pohádku, děj, příběh a převyprávět ho)
 • chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a dle potřeby je využívat (rozumět a používat pojmy označující hmotnost – lehký, těžký, lehčí, těžší, nejlehčí, netěžší, stejně těžký)
 • chápat prostorové pojmy, elementární časové pojmy (rozlišovat vpravo-vlevo na vlastním těle, v prostoru s oporou o nějaký předmět, uvědomit si plynutí v čase – adventní kalendář)
 • vést rozhovor (naslouchat druhým, čekat až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se)
 • popsat situaci (skutečnou i podle obrázku)
 • přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat sed s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky (hodnotit druhé, sebe hodnotit vzhledem k aktuální situaci a možnostem, přijímat drobný neúspěch, vnímat ho jako přirozenou skutečnost, že se někdy něco nedaří, umět přijmout sdělení o případných dílčích nedostatcích, být schopně se z něho poučit)
 • těšit se z hezkých a příjemných zážitků (přirozeně projevovat radost z poznaného a zvládnutého – radovat se, že umí básničku, píseň, předvést taneček, výrobek)
 • adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy (navazovat s dětmi vztahy, mít ve skupině své kamarády, udržovat a rozvíjet s nimi přátelství, cítit se plnohodnotným členem skupiny, projevovat ohleduplnost a zdvořilost ke svým kamarádům i dospělým, vážit si jejich práce a úsilí)
 • vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (spontánně vyprávět zážitky ze svého okolí, z různých vyprávění, či co dítě prožilo příjemného i nepříjemného, vyjadřovat fantazijní představy, využívat tvůrčí a výtvarné techniky k výzdobě prostředí)
 • porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé, přizpůsobovat se jim (ctít oslavy svátků, narozenin, slavností) – Mikulášská nadílka, Vánoce, oslavy svátků a narozenin dětí
 • spolupracovat s ostatními (vyhledávat partnera pro hru, domlouvat se, rozdělovat a měnit herní role, hru rozvíjet a obohacovat, spolupracovat při hrách a aktivitách nejrůznějšího zaměření, být ostatním partnerem, vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení, využívat neverbální komunikaci /úsměv, gesta, řeč těla/)
 • respektovat potřeby jiného dítěte (všímat si, co si druhý přeje či potřebuje – dělit se s druhým dítětem o hračky, pomůcky, pamlsky, podělit se sním o činnost, počkat, vystřídat se)
 • pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (spoluvytvářet pohodu prostředí – cítit se spokojeně a bezpečně, být citlivý k přírodě – vánoční nadílka pro zvířátka
 • Elkonin: Opakování. Hlásková struktura slova - syntéza slova, fixace hlásek pomocí žetonů.

Integrovaný blok: Zima je tu, děti

Charakteristika IB: Učit se vážit si věcí a šetrně s mini zacházet. Ukázat a představit kamarádům novou hračku. Učit se pozorovat, vnímat i popisovat proměny přírody. Poznávat různé druhy sportu a zapojovat se aktivně do pohybových činností. Seznamovat se s tradicí masopustu a zapojit se do přípravy masek i školního karnevalu. Předškoláci: seznámit se s prostředím školy a učit se překonávat strach z neznámého, komunikovat s učiteli, připravit si báseň či píseň k zápisu

Téma
 • Má oblíbená hračka, hračky našich babiček
 • Zimní počasí, zimní příroda
 • Zimní sporty
 • Péče o zdraví v zimě
 • Brzy budu školák – příprava na zápis do ZŠ (II. třída)
 • Masopust, karneval
Obsah

Očekávané výstupy - Konkretizované výstupy – Učit se:

 • koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla (pohybovat se koordinovaně a jistě, a to i v různém přírodním terénu – v lese, na sněhu)
 • ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem (pohybovat se rytmicky, dodržet rytmus, doprovázet pohyb zpěvem při pohybových hrách, při chůzi, při rytmických činnostech)
 • zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, hudebními nástroji, sportovním náčiním a materiály (vytvářet objekty z umělých i přírodních materiálů /sníh, semínka, textil, papír, modelovací hmota/)
 • ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku (vést stopu tužky při kresbě, napodobovat základní geometrické obrazce, různé tvary popř. písmena, pracovat se stavebnicemi a skládankami – stavět z kostek, navlékat korálky, skládat mozaiky, zavázat kličku, zvládat výtvarné činnosti – provádět jednoduché úkony s výtvarnými pomůckami – tužkou, pastelem, štětcem, nůžkami)
 • sladit pohyb s rytmem a hudbou (pokus o jednoduché tance)
 • rozlišovat, co zdraví prospívá a co mu škodí (znát základní zásady zdravého životního stylu, o pozitivních účincích pohybu a sportu, hygieny, zdravé výživy, činnosti a odpočinku, pobytu v přírodě, otužování a o faktorech poškozujících zdraví včetně návykových látek)
 • mít povědomí o některých způsobech ochrany zdraví a bezpečí (uvědomovat si, co je bezpečné, chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí – ve škole, ne hřišti, v přírodě, na veřejnosti, bránit se projevům násilí)
 • porozumět slyšenému (chápat jednoduché hádanky a vtipy /karneval/, poznat a najít k sobě slova, která se rýmují, doplnit chybějící slovo k rýmu, poznat a vyhledat slova protikladného významu /antonyma/, podobného významu /synonyma/, stejně znějící slova různého významu /homonyma/, rozkládat slova na slabiky, vyčlenit hlásku na počátku a na konci slova)
 • částečně se orientovat v čase (rozlišovat roční období a jejich typické znaky)
 • porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé, přizpůsobovat se jim (ctít oslavy svátků, narozenin, slavností) – Masopust
 • uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dětmi i dospělými (chápat podstatu hry a její pravidla, dodržovat pravidla her a jiných činností, hrát spravedlivě, nepodvádět, umět i prohrávat, zacházet šetrně s vlastními a cizími pomůckami, hračkami, s knížkami, věcmi denní potřeby)
 • domluvit se slovy (odhalit podstatné a nepodstatné znaky, charakteristické znaky předmětů, osob, zvířat, vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady i pocity)
 • chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a dle potřeby je využívat (porovnat a uspořádat předměty dle stanoveného pravidla – např. od největšího k nejmenšímu, poznat, co do skupiny nepatří, třídit předměty minimálně podle jednoho kritéria – barva, tvar, velikost)
 • vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení (pamatovat si postup řešení stavby, labyrintu, určitý algoritmus, zapamatovat si umístění obrázku na konkrétním místě – Pexeso)
 • pomáhat pečovat o okolní životní prostředí pomáhat pečovat o živé tvory (pozorování a krmení ptactva)
 • všímat si změn a dění v nejbližším okolí (vědět, že se stále něco děje, že všechno kolem plyne, vyvíjí se a proměňuje. Proměny v MŠ vnímat jako samozřejmé a přirozeně se tomuto dění přizpůsobovat)
 • začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti (reagovat na sociální kontakty druhých dětí otevřeně a zařazovat se mezi ně pomocí sociálně úspěšných strategií – vlídné přijetí, humor, projevení zájmu, akceptování či podávání návrhů, nabídnutí spolupráce, pomoci, hrát fair play)
 • sluchově rozlišovat dvojice slov (stejné, jiné)
 • sledovat očima zleva doprava
 • poznat některá číslice a písmena, popř. slova
 • záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
 • prožívat radost ze zvládnutého a poznaného (zápis do ZŠ)
 • naučit se nazpaměť krátké texty (na zápis)
 • učit se aktivně nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí)
 • překonat stud a komunikovat s dospělým (příprava na zápis do ZŠ)
 • orientovat se v okolí MŠ (exkurze do ZŠ v Kostelci a v Kamenici II. třída)
 • vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení (exkurze)
 • Elkonin: Opakování. Hlásková struktura slova: tříhlásková slova, čtyřhlásková slova, počet hlásek ve slovech.

Integrovaný blok: Svět pohádek a příběhů

Charakteristika IB: Seznamovat se s různými druhy slovesného umění a vytvářet si k němu pozitivní vztah. Učit se pozorně vnímat i reprodukovat text, obrázky. Učit se společenskému chování při návštěvě divadla. Zapojit se do procesu „tvorby divadelního představení“ (kulisy, masky, práce s maňásky, vlastní přednes …atd.). Zažívat pocit úspěchu či nezdaru, učit se sebehodnocení i hodnocení ostatních.

Téma
 • Moje oblíbená kniha
 • Návštěva knihovny
 • Hrajeme divadlo, návštěva divadla
Obsah

Očekávané výstupy - Konkretizované výstupy – Učit se:

 • vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru (přizpůsobit či provést jednoduchý pohyb podle vzoru či pokynů)
 • oordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla (pohybovat se koordinovaně a jistě, a to i v různém přírodním terénu – v lese, na sněhu)
 • správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči (spontánně vyprávět zážitky ze sledování filmových pohádek nebo pohádek z médií, vyslovovat všechny hlásky správně a mluvit zřetelně, gramaticky správně, v přiměřeném tempu, ovládat sílu a intonaci hlasu)
 • sledovat a vyprávět příběh, pohádku (sledovat a zachytit hlavní myšlenku příběhu, vyslechnutý příběh převyprávět samostatně, věcně správně, popř. dokázat odhadnout, jak by mohl příběh pokračovat dál, dorozumět se verbálně i nonverbálně – používat gesta, udržet oční kontakt, reagovat správně na neverbální podněty)
 • vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (vyprávět příběh s vizuální či akustickou oporou – podle obrázků ,loutek, s pomocí otázek, vyjádřit vlastní jednoduché pohybové představy, rytmický doprovod nebo melodii – vymýšlet krátké dramatické scénky, naznačit, vyjádřit pomocí pantomimy konkrétní činnost, pohybem ztvárnit slyšenou melodii)
 • rozlišovat některé obrazné symboly a porozumět jejich významu a funkci (objevovat význam ilustrací, soch, obrazů, poznat některé hudební znaky, rozlišit některé jednoduché obrazné symboly, piktogramy a značky, umět je používat – pochopit obrázkové čtení)
 • projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu (projevovat zájem o poznávání písmen, číslic, prohlížet si knihy, atlasy, encyklopedie, znát některé dětské knihy a vyprávět o nich, informace vyhledávat v encyklopediích)
 • chápat prostorové pojmy (rozlišovat vzájemnou polohu dvou objektů, orientovat se v řadě – první, poslední, uprostřed, orientovat se v prostoru podle slovních pokynů
 • chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a dle potřeby je využívat (orientovat se v číselné řadě 1-10, vyjmenovat ji, porovnat více-méně-stejně, chápat číslo jako počet prvků, posoudit početnost dvou souborů a určit počet do 6 – o kolik je více, o kolik je méně, kde je stejně, chápat, že číslovka 5 označuje počet prvků)
 • prožívat radost ze zvládnutého a poznaného (přicházet s vlastními nápady, projevovat zájem o nové věci, dotazovat se při neporozumění, zkoušet, experimentovat)
 • podílet se na organizaci hry a činnosti (přijmout roli ve hře – jako organizátor, pozorovatel, spoluhráč)
 • zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (rozpoznat odlišnosti v detailech – např. vyhledat a doplnit chybějící část obrázku, jednotlivé části složit v celek, nalézt cestu v jednoduchém labyrintu, složit puzzle, hrát pexeso, domino, loto)
 • ve známých a opakujících se situacích, kterým rozumí, se snažit ovládnout svoje city a přizpůsobovat jim své chování (reagovat přiměřeně dané situaci – odmítat agresi, přijímat vzor společenského chování, umět se podřídit, odhadnout, na co stačí, uvědomovat si, co mu nejde, co je pro ně obtížné, plánovat přiměřeně věku – vědět, čeho chce dosáhnout a proč)
 • těšit se z hezkých a příjemných zážitků, kulturních krás i setkávání se s uměním (přirozeně a v míře dané osobnostními předpoklady projevovat pozitivní i negativní emoce – soucit, lásku, strach, smutek, spokojenost, přirozeně projevovat radost z poznaného a zvládnutého)
 • vnímat umělecké a kulturní podněty, hodnotit svoje zážitky (pozorně poslouchat a sledovat se zájmem uměleckou produkci, vyjádřit a zhodnotit prožitky – co se líbilo, co se nelíbilo, co a proč zaujalo, co bylo zajímavé, překvapivé, podnětné, v kulturních místech respektovat dohodnutá pravidla a nerušit ostatní při vnímání umění)
 • naučit se zpaměti krátké texty, orientace na řádku – oční pohyby zleva doprava
 • zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu
 • manipulace s loutkami – jemná motorika, koordinace pohyb a řeč
 • uvědomovat si své možnosti a limity (své silné i slabé stránky)
 • uplatňovat návyky v základních formách společenského chování (návštěva divadla)
 • zacházet šetrně s knížkami i ostatními věcmi
 • orientovat se bezpečně v okolí MŠ (exkurze do knihovny
 • Elkonin: Opakování. Hlásková struktura slova: porovnávání délky slov, vztah slova k označovanému předmětu, orientace v hláskové struktuře slova.

Integrovaný blok: Nastává jaro

Charakteristika IB: Učit se záměrně pozorovat, vnímat i popisovat změny v přírodě. Vytvářet si vztah k životnímu prostředí, ke zvířatům. Učit se chovat ke všemu živému ohleduplně. Poznávat různé zvyky spojené s příchodem jara (vynášení Morany, filipojakubské ohně). Seznámit se s velikonočními zvyky. Zapojit se aktivně do příprav i samotných oslav. Seznámit se přiměřeným způsobem s příchodem miminka na svět i s péčí o ně. Učit se dělat radost svým blízkým.

Téma
 • Jarní počasí a příroda
 • Den Země
 • Velikonoce ve školce
 • Domácí zvířata - mláďata
 • Čarodějnice
 • Jak jsme přišli na svět
 • Svátek matek
Obsah

Očekávané výstupy - Konkretizované výstupy – Učit se:

 • koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla (házet a chytat míč, užívat různé pomůcky k pohybu, pohybovat se dynamicky podelší dobu – např. běhat při hře 2 minuty a více, být pohybově aktivní po delší dobu /10 minut a více/ v řízené i spontánní aktivitě)
 • pojmenovat části těla a některé orgány, znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím (mít poznatky o narození, růstu těla a jeho základních proměnách)
 • vést rozhovor, formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat (dodržovat pravidla konverzace a společenského kontaktu - řečovou kázeň: dokázat naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, dokázat zformulovat otázku, samostatně a smysluplně odpovědět na otázku, umět komentovat zážitky a aktivity, posuzovat slyšené)
 • částečně se orientovat v čase (rozlišovat roční období a jejich typické znaky)
 • vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si nového, změněného, chybějícího (zaregistrovat změny ve svém okolí, ve třídě, na obrázku, na kamarádovi, sluchem rozlišit slova, slabiky, počáteční slabiky a hlásky ve slovech, rozlišit známé chutě, vůně, zápachy, rozlišit hmatem vlastnosti předmětu)
 • rozlišovat některé obrazné symboly a porozumět jejich významu a funkci (sledovat očima zleva doprava, zprava doleva, případně v dalších směrech, jmenovat objekty zprava doleva, případně v dalších směrech, vyhledat první a poslední objekt ve skupině, vést čáru zleva doprava, shora dolů, podepsat se tiskacím písmen svým jménem, popř. graficky označit své výtvory – použít nějaký symbol)
 • vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických (dokreslit chybějící části na obrázku, sestavit části v celek, vytvořit jednoduchý model, stavbu, provést obměnu, tvořit dle vlastní představy, navrhnout další varianty řešení /co by se stalo, kdyby/, experimentovat s výtvarně netradičními materiály, improvizovat, hledat náhradní řešení)
 • uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky (projevovat se citlivě k živým bytostem, přírodě i věcem, pomáhat druhým – kamarádům, mladším, slabším)
 • rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat (znát, co je škodlivé a nebezpečné – různé nástrahy a rizika ve spojení s přírodou, co je neovlivnitelné – vítr, déšť, záplavy, teplo, sucho, mrazy, znát, co může ohrožovat zdravé životní prostředí, všímat si nepořádku a škod, dbát na pořádek a čistotu, starat se o rostliny, zvládat drobné úklidové práce)
 • uvědomovat si svou samostatnost, orientovat se ve skupině (zapojovat se do činností, komunikovat a kooperovat s dětmi i se známými dospělými, odmítnout neznámé dospělé, samostatně splnit jednoduchý úkol ,předat vzkaz, poradit si v běžné a opakující se situaci, cítit ze své samostatnosti uspokojení, být na ni hrdý, respektovat přirozenou autoritu dospělých, uvědomovat si že fungování skupiny je postaveno na pravidlech soužití, podílet se na nich a respektovat je)
 • porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé, přizpůsobovat se jim (ctít oslavy svátků, narozenin, slavností) – Svátek matek, Velikonoce, Den Země
 • přemýšlet, uvažovat, a své myšlenky i úvahy vyjádřit (chápat jednoduché souvislosti, nacházet znaky společné a rozdílné, porovnat dle společných či rozdílných znaků – např. vybrat všechny předměty vyrobené ze dřeva, zobecňovat – např. vybrat ovoce, zeleninu, hračky, nábytek, dopravní prostředky, řešit jednoduché labyrinty, rébusy a hádanky)
 • uvědomovat si svoje možnosti a limity (přizpůsobit se společenství, projevovat zájem spolupráci, umět požádat o pomoc a poděkovat za ni, umět se přizpůsobit změnám)
 • naučit se zpaměti krátké texty (říkanky, písničky)
 • Elkonin: Opakování - delší slova. Samohlásky, souhlásky.

Integrovaný blok: Poznáváme svět

Charakteristika IB: Učit se znát své bydliště, svou adresu. Poznávat Českou republiku i naši planetu. Uvědomovat si, že existují různé rasy, národy, různé řeči a učit se tuto různorodost přijímat a respektovat (využití obrázků, filmů, pohádek, hudby). Pozorovat práci lidí v okolí a učit se vnímat důležitost a smysluplnost lidské činnosti. Oslava MDD, děti celé planety.

Téma
 • Moje vesnice, moje město
 • Práce lidí
 • Cestujeme, chodíme na výlety
 • Cizokrajná zvířata
 • Země naše planeta
 • MDD. Lidé (děti) – jsme všichni stejní?
Obsah

Očekávané výstupy - Konkretizované výstupy – Učit se:

 • zachovávat správné držení těla (postavit se zpříma a udržet správné držení těla po dobu vnější kontroly, vyrovnávat svalové dysbalance v běžném pohybu, otužovat se na mlhovišti)
 • zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, udržovat rovnováhu na jedné noze,běhat, skákat, zvládat nižší překážky, různé druhy lezení, pohybovat se bezpečně ve skupině dětí, pohybovat se koordinovaně a jistě, a to i v různém terénu, skákat panáka)
 • ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (upřednostňovat užívání pravé či levé ruky při kreslení a jiných činnostech, tužku držet správně – dvěma prsty, třetí podložený s uvolněným zápěstím, kreslit, malovat, modelovat, stříhat, lepit, zacházet správně s rytmickými hudebními nástroji, vytvářet objekty z přírodních i umělých materiálů)
 • domluvit se slovy (mít přiměřeně bohatou slovní zásobu, dokázat osvojená slova aktivně uplatnit v řeči, používat větší množství slovních obratů, správně určovat a pojmenovávat věci a jevy ve svém okolí, rozlišit dlouhé a krátké samohlásky)
 • připravovat se pro život v mnohojazyčné evropské společnosti (znát, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit, vnímat jednoduché písně, rýmy, popěvky v cizím jazyce)
 • vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení (dokončit hru – neodbíhat od ní, dokončit rozdělanou činnost, udržet si pozornost i při méně atraktivních činnostech, uposlechnout pokynu dospělého a řídit se jím, záměrně si zapamatovat a vybavit si prožité příjemné i nepříjemné pocity – např. vyprávět zážitky z výletu, zapamatovat si viděné a slyšené – květiny, melodii… atd.)
 • řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně (slovně, výtvarně, technicky vyjádřit svoje „nápady“, experimentovat, některé problémy řešit cestou pokus –omyl, verbalizovat myšlenkové pochody, přemýšlet nahlas, popsat, jak problém či situaci řešit – např. jak staví stavbu, skládá puzzle)
 • porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé, přizpůsobovat se jim (ctít oslavy svátků, narozenin, slavností) - MDD
 • chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný, že osobní, resp. osobnostní odlišnosti jsou přirozené (chápat, že každý je jiný, jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí a že je to přirozené, k mladšímu, slabšímu či postiženému dítěti se chovat citlivě a ohleduplně – neposmívat se mu, pomáhat mu, chránit ho, spoluvytvářet prostředí pohody, respektovat rozdílné schopnosti, cítit sounáležitost s ostatními, nabídnout pomoc)
 • vnímat umělecké a kulturní podněty, hodnotit svoje zážitky (všímat si kulturních památek kolem sebe – pomník, hrad, zámek, zajímavá stavba, vyjádřit a zhodnotit prožitky – co se líbilo, co bylo zajímavé …atd.)
 • vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických (dokreslit chybějící části na obrázku, sestavit části v celek, vytvořit jednoduchý model, stavbu, provést obměnu, tvořit dle vlastní představy, navrhnout další varianty řešení /co by se stalo, kdyby/, experimentovat s výtvarně netradičními materiály, improvizovat, hledat náhradní řešení)
 • rozlišovat některé obrazné symboly a porozumět jejich významu a funkci (napodobit základní geometrické znaky a tvary –vodorovná čára, svislá čára, křížek, vlnovka, kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník, napodobit některá písmena a číslice)
 • vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný (mít poznatky o existenci jiných zemí, národů a kultur – znát typické znaky některých významných národů /přírodní podmínky, oblečení, zvyky, strava, stavby, kde co roste nebo se pěstuje, jaká tam žijí zvířata/, mít poznatky o planetě Zemi, vesmíru – např. o koloběhu vody, střídání denních i ročních období a jejich příčinách, poznatky o některých planetách)
 • vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný (uvědomovat si, že jak svět přírody, tak i svět lidí je na různých částech planety různorodý a pestrý a ne vždy šťastný)
 • mít povědomí o významu životního prostřední (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se lidé chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí (uvědomovat si, že člověk a příroda se navzájem ovlivňují, že každý může svým chováním působit na životní prostředí – podporovat či narušovat zdraví, přírodu i společenskou pohodu)
 • mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i o jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte (mít poznatky z nejrůznějších oblastí života a poznání v rozsahu podle toho, s čím se dítě v praxi setkává, co kolem sebe vidí, co prožívá, co mu bylo zprostředkováno či vysvětleno – např. poznatky o přírodě živé i neživé, o přírodních jevech a dějích, o lidech a jejich životě, o kultuře či technice)
 • formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat
 • pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (nakládat vhodným způsobem s odpady, chápat význam třídění odpadu)
 • Elkonin: Samohlásky a souhlásky: rozlišování samohlásek a souhlásek, vyhledávání samohlásek a souhlásek ve slovech.

Integrovaný blok: Těšíme se na prázdniny

Charakteristika IB:Příprava závěrečného vystoupení a slavnostního rozloučení s předškoláky. Učit děti správně reagovat při mimořádných situacích (když se ztratí, při poranění, požáru, při setkání s neznámým člověkem). Pozorovat změny přírody (znát letní ovoce, rostliny, drobné živočichy – hmyz, chování v lese, hry s přírodninami).

Téma
 • Letní příroda a počasí
 • Co se děje v trávě
 • Vím si rady
 • Závěrečná besídka, rozloučení s předškoláky
Obsah

Očekávané výstupy - Konkretizované výstupy – Učit se:

 • koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla (sladit pohyb s rytmem a hudbou, pohybovat se rytmicky, dodržet rytmus, doprovázet pohyb zpěvem)
 • zachovávat správné držení těla (postavit se zpříma a udržet správné držení těla po dobu vnější kontroly, vyrovnávat svalové dysbalance v běžném pohybu, otužovat se na mlhovišti)
 • zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, udržovat rovnováhu na jedné noze,běhat, skákat, zvládat nižší překážky, různé druhy lezení, pohybovat se bezpečně ve skupině dětí, pohybovat se koordinovaně a jistě, a to i v různém terénu, skákat panáka)
 • ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (upřednostňovat užívání pravé či levé ruky při kreslení a jiných činnostech, tužku držet správně – dvěma prsty, třetí podložený s uvolněným zápěstím, kreslit, malovat, modelovat, stříhat, lepit, zacházet správně s rytmickými hudebními nástroji, vytvářet objekty z přírodních i umělých materiálů)
 • domluvit se slovy (mít přiměřeně bohatou slovní zásobu, dokázat osvojená slova aktivně uplatnit v řeči, používat větší množství slovních obratů, správně určovat a pojmenovávat věci a jevy ve svém okolí, rozlišit dlouhé a krátké samohlásky)
 • chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých
 • částečně se orientovat v čase (rozlišovat roční období a jejich typické znaky)
 • chovat se obezřetně při setkání s cizími a neznámými osobami (projevovat bezpečný odstup vůči cizím osobám, vědět, jak se vyhnout nebezpečí – být opatrné, obezřetné, vědět, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc, koho přivolat)
 • správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči (vyslovovat všechny hlásky správně a mluvit zřetelně, gramaticky správně, v přiměřeném tempu, ovládat sílu a intonaci řeči)
 • rozlišovat některé obrazné symboly a porozumět jejich významu a funkci (napodobit základní geometrické znaky a tvary –vodorovná čára, svislá čára, křížek, vlnovka, kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník, napodobit některá písmena a číslice)
 • zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (pochopit význam piktogramu – např. pravidla chování ve skupině, v dopravním prostředku, znát význam elementárních dopravních značek a označení nebezpečí /elektřina, zákaz rozdělávání ohně, zákaz koupání, zákaz skákání do vody …atd./)
 • postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí (samostatně se rozhodnout v některých činnostech, jednoduchý problém vyřešit samostatně i ve spolupráci s kamarády, při složitějších se poradit, postupovat podle instrukcí a pokynů, vymýšlet nová řešení nebo alternativní k běžným a verbalizovat je – jak by to šlo jinak, co by se stalo, kdyby, nechat se získat pro záměrné učení, odlišit hru od systematické povinnosti)
 • zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných činností, dovedností a technik (zobrazovat objekty reálné i fantazijní různými výtvarnými výrazovými prostředky – kresbou, malbou, plošným a prostorovým vytvářením z různých materiálů)
 • vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální (vyjadřovat se zpěvem, hrou na jednoduché rytmické či hudební nástroje, hudebně pohybovou činností)
 • porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé, přizpůsobovat se jim (ctít oslavy svátků, narozenin, slavností) – rozloučení s předškoláky
 • uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, učit se odmítat společensky nežádoucí chování (rozlišovat společensky nežádoucí chování, vnímat, co je lež, nespravedlnost, ubližování, lhostejnost, agresivita, vulgarismy, pojmenovat povahové vlastnosti)
 • vyvinout volné úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení (odložit splnění osobních přání na pozdější dobu, odhadnout na co stačí, uvědomovat si, co neumí a co se chce naučit – vyhledávat příležitosti, umět požádat o pomoc, přijmout povinnost soustředit se na činnost a samostatně ji dokončit, přijímat pokyny, přiměřeně reagovat ne známých situacích, umět se zklidnit, ovládnout se, potlačit projev agrese, rozhodovat sám o sobě)
 • odmítnout konverzaci, která je dítěti nepříjemná , důvěřovat vlastním schopnostem
 • aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy (být schopné přistoupit na jiný názor, porozumět potřebám druhých, přijmout společné návrhy, podřídit se rozhodnutí skupiny a přizpůsobit se společnému programu)
 • vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se)
 • naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.)
 • vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, které to vyžadují (v ohrožujících, nebezpečných či neznámých situacích), odmítnout se podílet na nedovolených či zakázaných činnostech..apod.
 • mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem)
 • prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
 • Elkonin: Opakování, krátké a dlouhé samohlásky.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie