Mateřská škola Kostelec u Křížků
Mateřská škola Kostelec u Křížků

KONTAKT

MŠ Kostelec u Křížků,
Kostelec u Křížků 54,
251 68 Kamenice

Ředitelka: 774 462 140 
Koťátka: 774 462 141
Štěňátka: 774 462 142

Zápis z třídní schůzky

Dne 10. 9. 2020 se na zahradě MŠ uskutečnila třídní schůzka rodičů obou tříd.

TŘÍDNÍ SCHŮZKA RODIČŮ I. A II. TŘÍDY

10. 9. 2020 od 16,30 na zahradě mateřské školy

 

Program:

1) Uvítání, seznámení s programem

2) Školní řád, ochrana zdraví dětí

3) Školní vzdělávací program, distanční vzdělávání předškoláků a dětí s OŠD

4) Akce tříd a školy

5) Různé, diskuse

 

1) Přítomné přivítala ředitelka školy a seznámila je s programem třídní schůzky.

 2) Školní řád je uveřejněn v plném znění na webových stránkách školy www.mskostelecukrizku.cz a je vyvěšen v šatnách k nahlédnutí. Rodiče jsou povinni seznámit se se školním řádem. Ředitelka školy seznámila rodiče s provozními opatřeními na ochranu zdraví dětí:

  • Používání dezinfekčních prostředků při úklidu prostor tříd, šaten a umývárny
  • Jednou týdně jsou veškeré povrchy třídy, šatny, výdejny a koupelny dezinfikovány pomocí ozónu
  • Používání roušek a rukavic u provozních zaměstnanců při přípravě a výdeji stravy
  • Děti si samy neprostírají ani neberou jídlo
  • Větší pozornost věnujeme nácviku správného mytí rukou
  • Děti si dezinfikují ruce vždy před jídlem

 Opatření však nebudou účinná, pokud rodiče nebudou spolupracovat a děti s příznaky infekční nemoci budou do MŠ vodit. Rodiče byli seznámeni s postupem MŠ v případě výskytu projevů infekční choroby u dítěte. Dle §7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví musí MŠ zajistit oddělení dítěte od ostatních a informovat rodiče, aby co nejrychleji dítě z MŠ vyzvedli. Zároveň MŠ doporučuje návštěvu lékaře.

Pokud se příznaky infekčního onemocnění objeví u zaměstnance školy, je také povinen navštívit lékaře. Při větším počtu nemocných zaměstnanců škola, po projednání se zřizovatelem, omezí nebo přeruší provoz. Rodiče budou ihned informováni SMS a na webu školy.

Rodiče byli požádáni, aby s dětmi doma nacvičovali správný postup při mytí rukou, při odkašlávání a při používání papírových kapesníků a děti s příznaky infekčního onemocnění do MŠ nevodili (teplota, rýma, kašel, bolesti kloubů, bolesti v krku, ztráta chuti a čichu).

Rodiče jsou povinni oznámit škole výskyt infekční nemoci nebo parazitů u dítěte, aby se zamezilo dalšímu přenosu mezi dětmi a mohli být informováni ostatní rodiče.

Rodiče jsou povinni informovat MŠ i o dalších změnách (chronické onemocnění dítěte, změna bydliště, telefonů, …atd.).

 

3) Školní vzdělávací program (ŠVP) Okna poznání dokořán je od letošního školního roku rozšířen o trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina pro předškoláky. ŠVP je v plném znění k nahlédnutí v šatnách. Na webových stránkách školy je pouze vzdělávací obsah. Na nástěnce v šatnách naleznou rodiče témata a nabízené činnosti pro každý týden.

Pro děti, které dosáhnou v tomto školním roce 6 let a děti s odkladem školní docházky je předškolní vzdělávání povinné. Povinná předškolní docházka je denně 4 hodiny (od 8,15 do 12,15). Rodiče musí omlouvat nepřítomnost předškoláků také písemně (omluvenky jsou v šatně II. třídy). V případě přerušení provozu je pro předškoláky povinná distanční výuka, opět prostřednictvím E-mailu: msstenatka@seznam.cz. Rodiče předškoláků jsou povinni spolupracovat při distančním vzdělávání.

Pro všechny děti jsme zakoupili pracovní sešit Tečka a Čárka na procvičování grafomotoriky v hodnotě 135,-Kč. Také všechny děti dostanou pracovní sešit se samolepkami na projekt Cvičíme se Sokolem v hodnotě 20,-Kč. Předškoláci dostanou Hláskář, pracovní sešit k tréninku jazykových schopností v hodnotě 340,-Kč. Všechny sešity budou hrazeny z akcí.

 

4) Akce tříd a školy zařazujeme tak, aby doplňovaly vzdělávací témata. Hromadné akce s jinými školami zatím nebudeme navštěvovat. V letošním školním roce také nebudeme jezdit do solné jeskyně.

Děti čekají divadelní a hudební představení v MŠ, keramika, dřevíčková dílnička, sportovní den, pěší výlet do okolí, vycházka do obory Březka, mobilní dopravní hřiště, mobilní planetárium, karneval, vaření ve třídách, pečení perníčků, dlabání dýní, … atd.

Spolupracujeme i se Zdravotníky (první pomoc pro děti) a těptínskými hasiči i s kamenickými seniory. Také bude pokračovat spolupráce s Malou technikou (8. lekcí Malé technické univerzity pro děti ze II. třídy) a s Předškolním sportem (Hravé lyžování). Od 14. 9. rodiče mohou své děti na lyžařský výcvik přihlašovat (viz letáček v šatně).

MŠ se letos zapojila do projektu MPSV „Děti malují seniorům k svátku“ a do projektu České obce sokolské „Se Sokolem do života aneb svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“.

Plánujeme také celodenní výlet do Zážitkového parku Zeměráj v Kovářově. Přítomní rodiče odsouhlasili možnost zakoupení obědů pro děti v areálu parku.

Pro rodiče připravujeme:

  • Vánoční besídky (I. třída ve středu 9. 12.  a  II. třída ve čtvrtek 10. 12.  vždy od 15 hodin)
  • Velikonoční tvořivou dílnu pro rodiče s dětmi
  • Konzultační hodiny pro rodiče (v únoru)
  • Závěrečné besídky a rozloučení s předškoláky (I. třída ve středu 16. 6. 2021  a  II. třída ve čtvrtek 17. 6. 2021 vždy od 15 hodin)

 

5) Různé, diskuse – rodiče se zajímali o vyšetření zraku a řeči dětí. Vyšetření zraku se uskuteční až po novém roce. K vyšetření zraku budeme potřebovat písemný podepsaný souhlas od rodičů. Logopedické vyšetření bude provádět paní učitelka A. Hendrychová v průběhu října a listopadu. Rodiče byli vyzváni, aby, pokud jim to bude doporučeno, navštívili logopeda co nejdříve.

Paní učitelky připomněli rodičům, aby dětem dávali dostatek oblečení i na ven a aby obuv i oblečení bylo podepsané.

Na závěr ředitelka školy popřála všem hlavně zdraví a klidný školní rok.

 

Datum vložení: 15. 9. 2020 11:34
Datum poslední aktualizace: 15. 9. 2020 11:38
Autor: Správce Webu

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie